KAMILLE

kr.56.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1108 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: DD7F-F0PY-J00T-JJ3G
Indeholder: Linalool, benzylbenzoate,
B-jonon. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Forårsager hudirritation. Kan forårsage
allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende
organismer, med langvarige
virkninger. Forårsager alvorlig øjenskade.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages
og kommer i luftvejene. Vask huden grundigt
efter brug.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig vand/
sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylningen. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring
omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.
Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen
bortskaffes i henhold til lokale regler.