HYACINT

kr.49.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1104 Kategorier: ,
Faremærkning

UFI-kode: 82YE-C0RF-V00T-DEK7
Indeholder: Cinnamyl alkohol.
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan
forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig
for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger. Farlig ved indtagelse. Vask huden
grundigt efter brug.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig vand/
sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares
utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen
bortskaffes i henhold til lokale regler.