ROSE

kr.46.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1114 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: XDKF-801S-S005-77PR
Indeholder: Benzenethanol.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger. Farlig ved indtagelse.
Vask huden grundigt efter brug.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved
vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag,
ring til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden.
Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/
beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.