KAPRIFOLIUM

kr.39.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1125 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: PGPF-F0W2-S00Y-1HP2
Indeholder: 2,6-Octadien-1-Ol,
3,7-dimethyl-; 2-benzylideneheptanal.
Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage
allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende
organismer, med langvarige virkninger.
Forårsager hudirritation. Vask huden grundigt
efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask
med rigelig vand/sæbe. Ved hudirritation eller udslet:
Søg lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/
beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.