JASMIN

kr.41.95kr.82.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): N/A Kategorier: ,
Size

10ml, 30ml

Faremærkning

UFI-kode: 380U-J054-9002-VDPP
Indeholder: 2-benzylideneheptanal.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Giftig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger. Forårsager
hudirritation. Forårsager alvorlig
øjenskade. Vask huden grundigt
efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN:
Vask med rigelig vand/sæbe.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
Opbevares utilgængeligt for børn. Indholdet/
beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.