ÆBLEBLOMST

kr.47.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1117 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: UDPF-Y06P-G00G-C630
Indeholder: Geraniol, Linalool.
Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage
allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende
organismer, med langvarige virkninger.
Forårsager hudirritation. Vask huden
grundigt efter brug. VED KONTAKT MED
HUDEN: Vask med rigelig vand/sæbe. VED
KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved
hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares
utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen bortskaffes
i henhold til lokale regler.