SYREN

kr.42.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1122 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: GTPE-S0GC-F009-VNN1
Indeholder: Cinnamyl alcohol.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager
alvorlig øjenirritation. Forårsager
hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger. Må ikke
komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. VED KONTAKT
MED HUDEN: Vask med rigelig vand/sæbe.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. Ved
hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares
utilgængeligt for børn. Indholdet/beholderen
bortskaffes i henhold til lokale regler.