FRESIA

kr.51.95

Naturidentiske duftolier betegner duftstoffer, der kemisk svarer til naturlige duftstoffer, men som er fremstillet syntetisk. Dette gøres bl.a. fordi nogle 100 % rene æteriske olier ikke kan bringes til at ligne den naturlige blomsterduft til fuldkommenhed. En anden grund er, at nogle æteriske olier er meget dyre. Duftolierne kan bruges i duftlamper, forstøver, til skyllemiddel, potpourri, duftposer og anden form for parfumering.

Varenummer (SKU): 1102 Kategorier: ,
Size

10ml

Faremærkning

UFI-kode: WMWE-S00Q-N00D-4MP4
Indeholder: A-Hexylcinnamaldehyd,
6-Octen-1-Ol, 3,7-dimethyl-. Kan forårsage allergisk
hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger. Forårsager
alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation.
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller
tøj. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask rigeligt med vand/
sæbe. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Vask
huden grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for
børn. Indholdet/ beholderen bortskaffes i henhold til
lokale regler.